Obsługa prawna - pomiary i dokumentacja do celów prawnych

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych
 • badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji do założenia księgi wieczystej
 • mapy do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Mapy i opracowania geodezyjne w formie cyfrowej i analogowej

 • mapy do celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • skanowanie, kalibracja i wektoryzacja analogowych materiałów kartograficznych
 • wykonywanie nietypowych map i opracowań geodezyjnych z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klienta

Prace realizacyjne, geodezja inżynieryjno – przemysłowa

 • tyczenia budynków, sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów budowlanych
 • prace geodezyjne związane z budową obiektów budowlanych
 • pomiary powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • pomiary i obliczanie objętości obiektów kubaturowych

Inne usługi

 • pomiar powierzchni lokali, domów, inwentaryzacja pomieszczeń nietypowych oraz wykonanie dokumentacji z graficznym przedstawieniem otrzymanych wyników
 • pomiar powierzchni do celów budowlanych (pomiary ścian, wykonanych nawierzchni, pomiary powierzchni o nietypowych kształtach)